supportsupportsupportsupport

support

Tại sao tiền gửi của tôi trong trạng thái chờ xử lý?

Trạng thái “Đang chờ xử lý” của khoản thanh toán của bạn có nghĩa là chúng tôi đã nhận được khoản tiền gửi của bạn và nó đang chờ để cuối cùng được ghi có vào ví của bạn. Nó thường không nên mất hơn 30 phút.

Nếu sau thời gian này, khoản tiền gửi của bạn vẫn ở trạng thái chờ xử lý, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi!