supportsupportsupportsupport

support

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của tôi, tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn, vui lòng đảm bảo rằng:

  • Tài khoản và mật khẩu của bạn chính xác,
  • Nút Caps Lock được tắt đi,
  • Bạn đăng nhập đúng mật khẩu một lần.

Ngoài ra, bạn có thể thử dọn dẹp bộ nhớ cache và bộ nhớ cookies trong trình duyệt của bạn.

Nếu như bạn đã kiểm tra đúng những lỗi trên mà vấn đề vẫn không được giải quyết, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.