supportsupportsupportsupport

support

BECH32 là gì? CoinDeal có hỗ trợ ví BECH32 không?

Bech32 là định dạng địa chỉ segwit riêng. Nó được BIP173 giới thiệu là địa chỉ SegWit. Bech32 bao gồm khoảng 42 dấu hiệu và bắt đầu với bc1. Ví dụ: bc1qa5ndt07z2lu7r2kl6zrffw362chj74vse76lq5

Địa chỉ Bech32 tương thích với SegWit. Điều này có nghĩa là giao dịch không cần thêm dung lượng để đặt SegWit vào địa chỉ P2SH.

CoinDeal hỗ trợ các địa chỉ Bech32