supportsupportsupportsupport

support

Các định dạng yêu cầu cho Mật khẩu và Tên người dùng là gì?

Yêu cầu mật khẩu: < b>

  • Độ dài tối thiểu là 8 ký tự
  • Nó phải chứa ít nhất một ký tự đặc biệt
  • Nó phải chứa chữ thường và chữ in hoa
  • Nó phải chứa ít nhất một chữ số
  • Không thể hoặc chứa một phần địa chỉ email

Hãy nhớ rằng các nguyên tắc của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn tạo mật khẩu an toàn.