supportsupportsupportsupport

support

Các giới hạn cho mỗi tầng xác minh là gì?

Tùy thuộc vào cấp độ tài khoản của bạn sẽ có những loại giới hạn khác nhau

Loại 1 SƠ CẤP

Chỉ có sẵn cho việc gửi và rút tiền điện tử.

Gửi tiền không giới hạn.

Giới hạn rút tiền:

  • lên đến 1.000 USD mỗi ngày
  • lên đến 20.000 USD

Loại 2 TRUNG CẤP

Có sẵn cho việc gửi tiền điện tử và tiền pháp định.

Gửi tiền không giới hạn.

Giới hạn rút tiền:

  • lên đến 5.000 USD mỗi ngày
  • lên đến 100.000 USD mỗi tháng

Loại 3 CAO CẤP

Có sẵn cho việc gửi tiền điện tử và tiền pháp định.

Gửi tiền không giới hạn.

Rút tiền không giới hạn.