supportsupportsupportsupport

support

Có thể nào hủy yêu cầu đang chờ được xử lý không?

Được, có thể hủy đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Xin lưu ý, khi bạn chọn hủy đơn hàng, có thể xảy ra trường hợp là nó đã được hoàn thành.