supportsupportsupportsupport

support

Danh sách trắng các địa chỉ IP (IP White list)

Lập danh sách trắng là xác thực các thông tin được cung cấp với đặc quyền đặc biệt, bởi trình dịch vụ, bởi trình thư, trình truy cập và nhận diện. Thực thể trong danh sách sẽ được chấp nhận, chấp thuận và/ hoặc được nhận diện. Lập danh sách Whitelist sẽ trái ngược với lập danh sách đen blacklist, việc xác thực các thực thể sẽ bị từ chối, không thể nhận diện hoặc bị tẩy chay.

Coindeal tuân thủ theo những quy chuẩn bảo mật mới nhất và giúp tránh các đăng nhập không được xác thực tại tại tài khoản của bạn thông qua việc xác thực mỗi địa chỉ IP cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn. Mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn từ các vị trí khác nhau hoặc từ các thiết bị khác nhau mà địa chỉ IP vẫn chưa được vào danh sách trắng (có nghĩa là có liên kết với tài khoản của bạn) , bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng chính bạn đang muốn đăng nhập vào. Một khi bạn xác nhận địa chỉ IP mới để được vào danh sách whitelist, địa chỉ IP này sẽ liên kết với tài khoản của bạn sau đó và có thể đăng nhập với địa chỉ IP này trong tương lai.