supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào để sửa đổi chi tiết trong phần thông tin cá nhân của tôi?

Vui lòng ghi rõ chi tiết nào bạn muốn thay đổi.

Nếu như sự thay đổi có liên quan đến những chi tiết trong chứng minh nhân dân, xin cung cấp những thông tin sau cho chúng tôi:

 • số chứng minh trước
 • ngày được cấp/ ngày hết hạn
 • số chứng minh mới
 • ngày được cấp mới/ ngày hết hạn
 • một tấm hình của bạn đang cầm chứng minh thư của bạn.

Nếu sự thay đổi liên quan đến Địa chỉ của bạn,vui lòng cung cấp cho chúng tôi với chứng nhận công dân mới và thông tin liên quan đến những điều sau đây :

Địa chỉ trước:

 • đường:
 • số đường:
 • thành phố:
 • mã bưu điện:
 • vùng:
 • quốc gia:
Địa chỉ mới:
 • đường:
 • số đường:
 • thành phố:
 • mã bưu điện:
 • vùng:
 • quốc gia:

Nếu đó là thay đổi liên quan đến tên của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu của mình qua trang HỒ SƠ tại đây: Trang Hồ sơ

Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể thay đổi tên của mình theo tên hợp pháp được ghi trên thẻ căn cước/ hộ chiếu.