supportsupportsupportsupport

support

Làm cách nào để biết phí nào sẽ được tính cho các giao dịch của tôi?

Mỗi khi bạn thực hiện giao dịch mua hoặc bán tại CoinDeal, chúng tôi sẽ tính phí giao dịch cho bạn.

Kiểm tra mức phí mới nhất tại trang lệ phí

Để làm cho giao dịch của bạn dễ dàng hơn, Nhóm hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn 24/7. Chúng tôi mong muốn tạo ra chất lượng mới cho thế giới trao đổi tiền ảo.