supportsupportsupportsupport

support

Nguồn tài sản và nguồn vốn. Nó là gì?

Để hoàn thành xác thực cấp độ ba (Nâng cao), cần phải tiến hành trò chuyện video với một trong những nhân viên của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu xác nhận nguồn gốc tài sản của bạn. Những tài liệu này bao gồm:

  • một tài liệu xác nhận nguồn gốc của tài sản.
  • một tài liệu xác nhận nguồn tiền bạn gửi vào giao dịch trao đổi.

Những yêu cầu mà tài liệu cần phải đáp ứng là gì?

Nguồn tài sản cần phải xác nhận được nguồn gốc của tổng tài sản của khách hàng. Nó có thể là ví dụ một tài liệu xác nhận thừa kế, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận mua bán đầu tư hoặc tài liệu xác nhận hoạt động kinh doanh.

Nguồn tiền phải phản ánh đúng nguồn gốc của các quỹ tiền cụ thể là đối tượng của một giao dịch nhất định giữa khách hàng và giao dịch trao đổi. Danh mục này bao gồm cả hoạt động được tạo bởi các quỹ được sử dụng trong mối quan hệ kinh doanh, ví dụ: tiền lương của khách hàng, nhưng cũng có các nguồn khác nếu được sử dụng cho giao dịch. Một ví dụ về một tài liệu xác nhận nguồn vốn có thể là phiếu lương, hợp đồng cho vay hoặc doanh thu bán hàng. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn có được các khoản tiền liên quan đến mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và giao dịch trao đổi.

Tài liệu này không được cũ hơn ba tháng và họ và tên bạn phải xuất hiện trên đó.