supportsupportsupportsupport

support

Luật chống rửa tiền và xác thực danh tính

Chúng tôi tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và xác thực danh tính – cả trong nước và quốc tế. Điều này có nghĩa là dữ liệu của người đăng ký cho các tài khoản đang hoạt động được chúng tôi lưu giữ và được kiểm tra trước và trong khi giao dịch để đánh giá các rủi ro liên quan đến nó và để ngăn chặn rửa tiền. Chúng tôi cần chắc chắn rằng nền tảng của chúng tôi là một nơi an toàn cho người dùng của chúng tôi và tiền ảo được chuyển sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Các quy định của luật chống rửa tiền và xác thực danh tính cũng bắt buộc chúng tôi phải đào tạo và chứng nhận nhân viên của mình trong lĩnh vực này, thực hiện các yêu cầu chú ý xác đáng của khách hàng và thường xuyên báo cáo cho các tổ chức kiểm soát thích hợp.