Chat with us, powered by LiveChat

Dowiedz się więcej o naszych standardach

Polityka Prywatności

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszej giełdy było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twojej rejestracji i korzystania z giełdy.

Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i dlaczego, oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne…

Read full Privacy Policy document

Polityka AML & KYC

Chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników, jak również w związku z wymogami prawnymi na Malcie, w Unii Europejskiej, w USA i w innych krajach, CoinDeal Limited wdrożył i stosuje polityki KYC (identyfikacja klienta), AML / CTF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu) na poziomie wymaganym od banków i innych instytucji finansowych…

Read full AML & KYC Policy document

Firmowe Procedury KYC

Chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników, jak również w związku z wymogami prawnymi na Malcie, w Unii Europejskiej, w USA i w innych krajach, CoinDeal Limited wdrożył i stosuje polityki KYC (identyfikacja klienta), AML / CTF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu) na poziomie wymaganym od banków i innych instytucji finansowych…

Przeczytaj cały dokument Firmowych procedur KYC

Więcej regulaminów

Tutaj znajdziesz wszystkie przepisy dotyczące dodatkowych działań prowadzonych przez naszą firmę, w formie gotowej do pobrania.

 • Zasady Stakingu
 • Regulamin OTC
 • Regulamin głosowania
 • Regulamin programu afiliacyjnego
 • Warunki i zasady złożenia wstępnego zamówienia debetowej karty CoinDeal
 • Warunki i zasady wzięcia udziału w programie ambasadorów
 • Regulaminy konkursów na kanałach social media

i więcej…

Przeczytaj więcej regulaminów

Obowiązuje od 25.11.2019r.

Regulamin i zasady

§1 Definicje


Poniższe wyrażenia należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady zawierania na odległość umów z lub za pośrednictwem Serwisu jak również zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Usługodawca – COINDEAL LIMITED – spółka zarejestrowana w Republice Malty pod numerem C 88465, z siedzibą: Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St. Julians, STJ 1870, Malta. Numer podatkowy: 999456434, numer VAT: MT 2563-7720;

 3. Kryptowaluta – zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, ani też instrumentem finansowym. Lista Kryptowalut, którymi obrót, wpłaty i wypłaty dopuszczone są przez Serwis, publikowana jest na stronach Serwisu, a jej zmiana nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług;

 4. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu;

 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową;

 6. Usługa – dostarczanie Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji oraz zawierania Transakcji, a ponadto inne działania Usługodawcy umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu;

 7. Umowa o świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, poprzez akceptację przez Użytkownika Regulaminu, która określa zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę, a której treść stanowią przede wszystkim Regulamin, tabela opłat i cen publikowana na Serwisie w zakładce “fees”, polityka KYC / CDD, Polityka Prywatności;

 8. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, która znajduje się pod adresem coindeal.com wraz ze wszystkimi jej podstronami;

 9. Transakcja – umowa sprzedaży Kryptowaluty w zamian za inną Kryptowalutę lub w zamian za Środki Pieniężne zawierana przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, jak również wpłaty i wypłaty dokonywane przez Użytkownika;

 10. Konto – konto Użytkownika, założone na jego zlecenie na podstawie przekazanych przez niego jego danych, stanowiące zbiór danych, przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dotyczący danego Użytkownika, świadczonych dla niego Usług, zlecanych, wykonywanych Transakcji i zawieranych umów;

 11. Dane Logowania – dane podane lub określone przez Użytkownika (w tym hasło i kody jednorazowe) umożliwiające mu dostęp do Konta;

 12. Środki Pieniężne – waluty tradycyjne, tj. powszechnie uznawane przez rządy państwowe za środki płatnicze. Lista Środków Pieniężnych, którymi obrót, wpłaty i wypłaty dopuszczone są przez Serwis, publikowana jest na stronach Serwisu, a jej zmiana nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług;

 13. Ocena ryzyka AML / CTF – dokonywana przez Usługodawcę, samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych podwykonawców, ocena czy dane transakcje, zachowania lub dany podmiot stwarzają ryzyko prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł lub finansowania działalności terrorystycznej, do dokonywania której Usługodawca zobowiązany jest na podstawie wytycznych organów i organizacji międzynarodowych oraz wiążących przepisów prawa;

 14. Delisting / Zniesienie – zablokowanie możliwości zawierania transakcji, wpłacania i wypłacania określonych Środków Pieniężnych lub Kryptowalut w Serwisie. Blokada konta nie stanowi zmiany Umowy Serwisowej.

§ 2 Oświadczenia i podstawowe informacje


 1. Usługodawca wskazuje i ostrzega, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych”, których opis znajduje się w Polityce Bezpieczeństwa publikowanej na Serwisie, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę, który jest podmiotem prawa Republiki Malty. Usługodawca nie jest zarejestrowaną, regulowaną instytucją finansową podlegającą nadzorowi państwowemu i nie działa poza Republiką Malty.
 3. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Usługodawcę zależeć może od kraju obywatelstwa, rezydencji lub bytności Użytkownika. Lista krajów z wyłączonym dostępem do Usług publikowana i aktualizowana jest na stronach Serwisu, a jej zmiana nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług.
 4. Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie Transakcji oraz do przekazania odpowiednich podatków do właściwych organów skarbowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ustalenie czy i w jaki sposób Transakcja jest opodatkowana.
 5. Warunki przechowywania, zabezpieczenia i dysponowania środkami Użytkownika zdeponowanymi na Koncie określa Polityki Bezpieczeństwa Środków. Polityka Bezpieczeństwa Środków ma charakter informacyjny i nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Transakcje dokonuje w Serwisie z innymi Użytkownikami Serwisu (lub z Usługodawcą działającym w charakterze Użytkownika), chyba że opis usługi oferowanej na Serwisie wprost wskazuje inaczej (jak np. przy transakcjach OTC).
 7. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż żadne z informacji publikowanych w Serwisie i jego mediach społecznościowych nie stanowią namowy, rekomendacji, zachęty Usługodawcy ani podmiotu trzeciego do kupna lub sprzedaży Środków Pieniężnych, Kryptowalut ani tym bardziej żadnych instrumentów finansowych przez Użytkowników lub inne osoby. Usługodawca, ani żadne podmioty z nim powiązane nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w związku z działaniem Serwisu, nie udzielają porad ani nie wyrażają opinii co do adekwatności czy rentowności danych inwestycji, Kryptowalut czy Środków Pieniężnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie czy dana strategia inwestycyjna jest dla niego odpowiednia. Wszelkie Transakcje wykonywane są wyłącznie na zlecenie Użytkownika. W szczególności wszelkie informacje dostarczane na Serwisie w ramach różnych usług w rodzaju „Galaxy Score” mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna lub inwestycyjna.
 8. Użytkownik powinien skonsultować się ze swoim prawnikiem, doradcą finansowym lub innym podmiotem zajmującym się inwestowaniem profesjonalnie by określić jakie działania odpowiednie będą dla jego potrzeb. Usługodawca nie składa żadnych obietnic ani gwarancji odnośnie rezultatów jakie mogą wyniknąć w skutek korzystania z jego Usług.
 9. Kupno i sprzedaż Kryptowalut wiążę się z wysokim ryzykiem znaczącego spadku lub utraty ich wartości i nikt nie powinien dokonywać Transakcji bez uprzedniej konsultacji ze swoim doradcą finansowym lub bez uprzedniego rozeznania w temacie i due duiligence.
 10. W maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w razie gdyby informacje, komentarze, analizy, opinie, porady lub rekomendacje okazały się niedokładne czy nierzetelne lub skutkowały jakąkolwiek Transakcją czy stratą. Wykorzystanie przez Użytkownika informacji opublikowanych na Serwisie, lub odesłanie do których znajdowało się na Serwisie, dokonywane jest na ryzyko Użytkownika.

§ 3 Rodzaj i zakres usług


 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na dostarczeniu Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji i zawierania Transakcji wymiany Kryptowalut.
 2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie z dostępem do Internetu, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Chrome, Mozilla) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz plików Cookies.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian wymogów technicznych i technologicznych koniecznych do korzystania z Serwisu poprzez przekazanie informacji o takiej zmianie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta. Zmiana wymogów technicznych lub technologicznych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Świadczenie Usług następuje wyłącznie na rzecz:
  1. osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. takich, które ukończyły 18 rok życia oraz nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo;
  2. innych podmiotów prawnych, które posiadają zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Świadczenie Usług następuje odpłatnie. Aktualne zasady i wysokość pobieranych opłat publikowane będą w Serwisie w zakładce „fees”. Użytkownik każdorazowo przed podjęciem czynności od której pobierana jest prowizja będzie o tym informowany. Dla danej czynności obowiązywać będą opłaty i prowizje wiążące Użytkownika w dniu jej dokonania. Zmiany wysokości i zasad pobierania opłat i prowizji dokonywane będę z uwzględnieniem prawa Użytkownika do wypowiedzenia Konta i darmowej wypłaty środków.
 6. Pobieranie opłat i prowizji za świadczone Usługi następuje automatycznie w momencie zlecenia Transakcji ze środków dedykowanych przez Użytkownika na dokonanie Transakcji.

§ 4 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług


 1. Jednym z warunków umożliwiających korzystanie z Usług przez Użytkownika jest założenie w Serwisie Konta – w tym celu Użytkownik zobligowany jest m.in. do:
  1. podania adresu e-mail do którego ma wyłączny dostęp;
  2. wybrania znanego tylko sobie hasło, zgodne z wymogami Serwisu;
  3. zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, tabeli opłat i cen za usługi na Coindeal lub innych dokumentów jeśli ich akceptacji wymagać będzie Usługodawca;
  4. dokonania innych czynności technicznych i podania innych danych aktualnie wymaganych przez Usługodawcę, w tym konfiguracji aplikacji dostarczanych przez podmioty trzecie (jak Google Authenticator).
 2. W przypadku Kont zakładanych dla innych podmiotów niż osoby fizyczne Użytkownik musi być uprawniony do ich reprezentacji. W takim wypadku Użytkownik podaje swoje dane, dane osób zarządzających podmiotem, dane podmiotu oraz jego rzeczywistych beneficjentów.
 3. Szczegółowe warunki techniczne założenia konta, jak i dane pobierane mogą ulec zmianie, jak również różnić się mogą dla poszczególnych Użytkowników ze względu na ocenę ryzyka AML / CTF danego Użytkownika.
 4. Użytkownik jest obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych przez Usługodawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.
 5. Usługodawca odmówi rejestracji Konta gdy:
  1. rejestracja dokonywana jest przez obywatela, mieszkańca lub z kraju w który, zgodnej z informacją publikowaną w Serwisie, w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub oceną ryzyka AML / CTF Usługi nie są świadczone przez Usługodawcę;
  2. rejestracja dokonywana jest przy użyciu oprogramowania uniemożliwiającego ustalenie faktycznego kraju z którego jest dokonywana;
  3. dane podane przez użytkownika zostały już wykorzystane do założenia Konta;
  4. przemawia za tym ocena ryzyka AML / CTF.
 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu rejestracji Konta.
 7. Umowa o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego Konta logując się za pośrednictwem Serwisu z użyciem Danych Logowania.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia osobom trzecim dostępu do Konta oraz Danych Logowania. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim jest zabronione i następuje wyłącznie na ryzyko Użytkownika. W takim wypadku Usługodawca wypowie Umowę o świadczenie usług Użytkownikowi.
 10. Użytkownik może założyć, posiadać lub korzystać z jednego Konta na Serwisie.
 11. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu, ale nie może:
  1. podejmować jakichkolwiek interakcji z innymi Użytkownikami, tj. w szczególności nie może zawierać Transakcji;
  2. wpłacać i wypłacać Środków Pieniężnych lub Kryptowalut.
 12. W celu podejmowania aktywności opisanych w ustępie poprzedzającym Użytkownik musi dokonać weryfikacji Konta. Warunki i zakres weryfikacji, jak również zakres Usług udostępnionych użytkownikowi (w tym wartość możliwych wpłat i wypłat) każdorazowo publikowane i aktualizowane będą w Serwisie, a ich zmiana stanowić będzie zmianę Umowy o świadczenie Usług.
 13. W toku procedury weryfikacji Użytkownik może być zobligowany do wypełnienia procedury weryfikacji tożsamości i autentyczności podanych danych, dokonywanej przez profesjonalny podmiot trzeci, na podstawie zdjęć lub materiałów wideo zgodnie z wymogami i procedurami tego podmiotu.
 14. Usługodawca może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień, jak też odmówić weryfikacji Użytkownika ze względu na niską wiarygodność lub niekompletność podanych przez Użytkownika dokumentów lub informacji, jak również ze względu na rezultat dokonanej oceny ryzyka AML / CTF.
 15. Czas trwania procedury weryfikacji tożsamości i autentyczności podanych danych jak również czas trwania oceny ryzyka AML / CTF zależy od aktualnych możliwości Usługodawcy i działalności podmiotów trzecich i Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za czas ich trwania ani za pozytywny ich rezultat.
 16. Po nieudanej próbie weryfikacji Usługodawca może odmówić ponownej weryfikacji tego samego podmiotu.
 17. Własność Konta, a zarazem tożsamość Użytkownika, może zostać zmieniona (co skutkuje przeniesieniem wszystkich praw i obowiązków związanych z dotychczasowym kontem), wyłącznie za zgodą Usługodawcy:
  1. w przypadku przekształcenia formy prawnej Użytkownika niebędącego osobą fizyczną (np. przekształcenie spółki w inną spółkę, fuzja, połączenie);
  2. jeżeli Użytkownik, będący osobą fizyczną, wnosi o przekształcenie Konta z prywatnego na firmowe, jeżeli firma ta jest jego indywidualną działalnością gospodarczą lub jest spółką w której posiada większościowe udziały i jest jej przez niego zarządzana .

W obydwu przypadkach Użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia wiarygodnej i adekwatnej dokumentacji potwierdzającej te okoliczności.

§ 5 Warunki świadczenia usług


 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi zysku w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania za pośrednictwem Serwisu żadnych działań naruszających: postanowienia niniejszego Regulaminu, opublikowane na Serwisie wytyczne, polityki Serwisu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek własny, we własnym imieniu i na własną rzecz.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w dobrej wierze, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach w oprogramowaniu Serwisu oraz do powstrzymania od wykorzystania zaobserwowanych błędów w oprogramowaniu Serwisu na niekorzyść Usługodawcy czy innych Użytkowników. Transakcje wykonane z naruszeniem niniejszego ustępu będą anulowane lub cofnięte, a Użytkownikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
 5. Usługodawca wskazuje, iż w każdym czasie, według swojego wyłącznego uznania poddać może Użytkownika, jego zachowania lub dokonywane przez niego Transakcje ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML / CTF).
 6. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć wszelkie informacje, materiały i dokumenty, których będzie wymagał od niego Usługodawca w związku z dokonywaną oceną ryzyk AML / CTF. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Usługodawca będzie uprawniony do odmowy realizacji albo wstrzymania realizacji Transakcji, jak również wstrzymania wpłat i wypłat wpłaconych Środków Pieniężnach i Kryptowalut.
 7. Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania zleconej Transakcji jak i blokady wpłat i wypłat środków Użytkownika, w odpowiedzi na wezwanie właściwych organów państwowych lub w celu wyegzekwowania ustalonych i opublikowanych w Serwisie limitów transakcji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub cofnięcia wszelkich zakupów, sprzedaży lub wymiany Kryptowalut według własnego uznania, nawet po tym, jak środki zostały pobrane z rachunku (rachunków) Użytkownika w następujących sytuacjach:
  1. gdy Usługodawca podejrzewa, że Transakcja wiązać się może (lub istnieje ryzyko że może się wiązać) z procederem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwa lub jakimkolwiek innym przestępstwem;
  2. w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub inny nakaz instytucji lub organów państwowych;
  3. jeżeli Usługodawca racjonalnie podejrzewa, że transakcja jest wynikiem błędu;
  4. jeśli Usługodawca podejrzewa, że Transakcja dokonywana jest z naruszeniem Regulaminu lub innych warunków korzystania z Usług publikowanych w Serwisie;
  5. gdy Transakcja dokonywana jest przez rezydenta kraju z aktualnej listy krajów z wyłączonym dostępem do Usług publikowanej w Serwisie.
  6. W ww. przypadkach Usługodawca nie będzie zobowiązany do przywrócenia zlecenia Transakcji po tej samej cenie lub na takich samych warunkach, jak anulowana Transakcja.
 9. Usługodawca zastrzega prawo do monitorowania, przeglądania, zatrzymywania lub ujawniania podmiotom uprawnionym wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia obowiązujących przepisów prawnych w tym w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 10. Usługodawca, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i cen publikowaną na Serwisie w zakładce “fees”, ma prawo naliczać opłaty za prowadzenie konta w razie nielogowania się na nie przez Użytkownika przez okres kolejnych 6 miesięcy lub niewykonywania przez użytkownika w tym okresie żadnych transakcji. O fakcie rozpoczęcia pobierania opłat Usługodawca informuje drogą mailową z wyprzedzeniem dwutygodniowym. W razie braku środków wystarczających na pokrycie tych opłat Konto zostanie wypowiedziane przez Usługodawcę.
 11. Zmiana adresu e-mail Użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, oraz przez wzgląd na konieczność należytego stosowania przepisów dotyczących identyfikacji klientów (AML), nastąpić może jedynie w formie pisemnej. Pismo z wnioskiem o zmianę adresu e-mail Użytkownik musi podpisać własnoręcznie i wysłać z placówki pocztowej właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania ujawnione w Serwisie na adres siedziby Usługodawcy.
 12. Użytkownik jest obowiązany do dokonania aktualizacji danych, które udostępnił Usługodawcy w terminie 3 dni od ich zmiany.
 13. Usługodawca ma prawo dokonywać okresowej weryfikacji aktualności danych Użytkownika, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia dokumentów, wyjaśnień, informacji. W przypadku niewykonania takiego żądania przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony do odmowy realizacji albo wstrzymania realizacji Transakcji, jak również wstrzymania wpłat i wypłat wpłaconych Środków Pieniężnach i Kryptowalut.
 14. Użytkownik ma dostęp i w każdym czasie może zmienić udostępnione przez siebie dane.
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wpłacane przez niego Środki Pieniężne są przechowywane w licencjonowanych instytucjach płatniczych lub instytucjach pieniądza elektronicznego lub instytucja płatnicza.

§ 6 Transakcje


 1. Dokonanie Transakcji jest możliwe dla Użytkownika, który:
  1. dokonał rejestracji i weryfikacji Konta w Serwisie, a Transakcja mieści się w limitach dokonanej weryfikacji;
  2. zalogował się na swoje Konto;
  3. dokonał wpłaty Kryptowalut lub Środków Pieniężnych zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie;
  4. złożył niebudzącą wątpliwości dyspozycję dokonania Transakcji;
  5. dokonana ocena ryzyka AML / CTF nie wskazuje przeciwskazań do realizacji Transakcji.
 2. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji następuje poprzez określenie wszystkich wymaganych parametrów Transakcji, takich w szczególności jak cena i ilość nabywanej czy zbywanej Kryptowaluty.
 3. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji powoduje blokadę środków Użytkownika w stosownej wysokości.
 4. Usługodawca może ograniczyć możliwość dokonywania Transakcji poprzez wprowadzenie lub zmianę minimalnych lub maksymalnych kwot Transakcji dla poszczególnych Środków Pieniężnych lub Kryptowalut. Minimalna wartość pojedynczej Transakcji określana jest i publikowana na Serwisie w tabeli Opłat i cen.
 5. W żadnym wypadku dokonywana Transakcja wraz z należną opłatą dla nie może przekroczyć wartości posiadanych środków.
 6. Dokonanie Transakcji ma charakter ostateczny. Użytkownik nie może żądać zwrotu lub wymiany Kryptowalut czy też Środków Pieniężnych, które zakupił lub sprzedał za pośrednictwem Serwisu.

§ 7 Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych i kryptowalut


 1. Użytkownik może zlecić wypłatę Środków Pieniężnych czy Kryptowalut dostępnych na jego Koncie.
 2. Czas dzielący moment zlecenia przez Użytkownika wpłaty lub wypłaty Kryptowaluty lub Środków Pieniężnych oraz moment ich zaksięgowania w Serwisie lub wypłaty na rachunek bankowy lub adres Użytkownika, jest różny w zależności od rodzaju Kryptowaluty lub Środków Pieniężnych, co nie jest zależne od Usługodawcy.
 3. Minimalną i maksymalną wartość depozytów, wpłat i wypłat Środków Pieniężnych i Kryptowalut określa tabela opłat i cen publikowana na Serwisie w zakładce „fees”, jak również obowiązujące zasady i rodzaje weryfikacji Użytkowników.
 4. Usługodawca w związku ze zmianą reguł weryfikacji Użytkowników lub w skutek dokonanej oceny ryzyk AML / CTF może dokonać zmian minimalnej i maksymalnej wartości depozytów, wpłat i wypłat, również jedynie dla poszczególnych Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do wypłaty depozytów ponad dopuszczalny limit w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, pod rygorem ich zwrotu.
 5. Wypłaty Środków Pieniężnych i Kryptowalut realizowane będą jedynie po podaniu przez Użytkownika niezbędnych do tego danych wymaganych przez Usługodawcę, jeśli charakter, cel i ocena ryzyk AML / CTF zleconej Transakcji nie będzie budził wątpliwości.
 6. Wpłaty i wypłaty są księgowane tylko w dni robocze zgodnie z prawem Republiki Malty.
 7. Usługodawca realizuje wypłatę Środków Pieniężnych lub Kryptowalut na rachunki należące i wskazane przez Użytkownika. Dane właściciela rachunku bankowego, z którego dokonywane są wpłaty Środków Pieniężnych oraz na który dokonywane są wypłaty Środków Pieniężnych muszą być tożsame z danymi, jakie Użytkownik przekazał Usługodawcy jako aktualne dane osobowe.
 8. Każdorazowo gdy Usługodawca dokonuje zwrotu środków Użytkownika bez jego zlecenia, następuje to adres (dla Kryptowalut) i rachunek bankowy (dla Środków Pieniężnych) z których Użytkownik korzystał uprzednio, chyba że Użytkownik poinformuje że z danego rachunku lub adresu już nie korzysta. W razie braku takich rachunków i adresów, środki będą przechowywane przez Usługodawcę do czasu wskazania rachunku lub adresu prze z Użytkownika.
 9. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności lub decyzję Usługodawcy, podjętą według jego uznania, każda Kryptowaluta lub Środki Pieniężne, których obrót, wpłaty i wypłaty są dozwolone w Serwisie, mogą zostać Zniesione. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie usług.
 10. Zniesienie Środków Pieniężnych będzie miało miejsce jedynie, gdy techniczne, ekonomiczne lub biznesowe warunki sprawią, że handel, wpłaty lub wypłaty nimi będą niemożliwe, ryzykowne lub nieopłacalne.
 11. Zniesienie Kryptowalut odbywa się według wyłącznego uznania Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyn Zniesienia Kryptowaluty.
 12. Usługodawca ogłosi planowane Zniesienie Kryptowaluty lub Środków Pieniężnych co najmniej tydzień przed uniemożliwieniem dokonywania obrotu tą Kryptowalutą lub Środkiem Pieniężnym.
 13. Zniesione Środki Pieniężne, jeżeli nie zostały wypłacone przez Użytkownika w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia o ich Zniesieniu, zostaną przekazane przez Usługodawcę zgodnie z § 7 ust. 8.
 14. Kiedy Kryptowaluta ma zostać Zniesiona w związku z planowaną przez jej emitentów zmianą przez Swap – rozumiany jako zamiana jednej Kryptowaluty (poprzez jej Zniesienie) na inną lub nową, Usługodawca jest uprawniony do dokonania Swapu w imieniu Użytkowników, jeżeli. Użytkownik nie wycofał takiej Kryptowaluty, pomimo wezwania do tego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. W wyniku uczestnictwa w Swap’ie usuniętej Kryptowaluty, uważa się, że została ona wypłacona z Konta Użytkownika, w zamian za nowo nabytą, która zostanie przekazana na jego Konto. Uczestnictwo w Swapie jest prawem Usługodawcy, a nie jego obowiązkiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zyski lub straty Użytkownika wynikające z uczestnictwa lub odmowy uczestnictwa w Swapie. Wszelkie koszty Swapu zostaną potrącone z konta Użytkownika.
 16. Zniesione Środki Pieniężne lub Kryptowaluty, które nie mogą zostać zwrócone zgodnie z § 7 ust. 8 i nie zostały przez Użytkownika wypłacone, będą przechowywane przez Usługodawcę za opłatą w wysokości równej opłacie za prowadzenie Konta zgodnie z § 5 pkt 10. Opłata pobierana jest w Zniesnionych Środkach Pieniężnych lub Kryptowalucie dopóki dany Środek Pieniężny lub Kryptowaluta nie będą równe zeru.
 17. Zlikwidowana Kryptowaluta, która nie może zostać zwrócona zgodnie z § 7 ust. 8 i nie może zostać wpłacona przez Użytkownika ze względu na możliwości techniczne (takich jak likwidacja blockchain’u Kryptowaluty) zostaną usunięte.

§ 8 Uprawnienia usługodawcy w związku z realizacją transakcji oraz w związku z obsługą serwisu


 1. Usługodawcy przysługują dodatkowe uprawnienia w razie, gdy poweźmie podejrzenie, iż zlecona przez Użytkownika Transakcja lub jakakolwiek inna aktywność Użytkownika w ramach Serwisu może być związana z popełnieniem przestępstwa, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów:
  1. prawo do wypowiedzenia Konta Użytkownikowi;
  2. prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji Transakcji;
  3. prawo do cofnięcia dokonanej Transakcji;
  4. prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez zażądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania możliwości dokonywania Transakcji oraz wpłacania i wypłacania Kryptowalut i Środków Pieniężnych Użytkownika jeśli:
  1. wiążące przepisy prawa zobowiązują Usługodawcę do takiego działania;
  2. uzasadnione jest to wynikiem oceny ryzyk AML / CTF;
  3. Użytkownik nie dopełnił obowiązku przedstawienia dodatkowych, niebudzących wątpliwości dokumentów lub informacji na żądanie Usługodawcy wystosowane zgodnie z Regulaminem;
  4. kraj w którym Użytkownik przebywa, którego jest obywatelem lub rezydentem, znajduje się lub znalazł się na liście krajów wyłączonych ze świadczenia Usług, zgodnie z informacją publikowaną w Serwisie.
 3. W związku z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych Usług Usługodawcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do zawieszenia działalności Serwisu na czas dokonywania aktualizacji oprogramowania lub na czas potrzebny do usunięcia awarii technicznej – jeżeli będzie to w dany wypadku możliwe Usługodawca powiadomi Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem na stronie Serwisu o planowanej przerwie technicznej;
  2. prawo do przerwania świadczenia Usług na określonym obszarze geograficznym lub na wszystkich obszarach geograficznych;
  3. prawo do wyłączenia wykonywania określonych typów Transakcji;
  4. prawo do wstrzymania możliwości rejestracji nowych Użytkowników.
 4. Usługodawca może skorzystać z kilku wymienionych w niniejszym paragrafie 8 uprawnień równocześnie.

§ 9 Reklamacje


 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, w tym z nieprawidłową realizacją Transakcji.
 2. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie, za pośrednictwem Serwisu lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem;
  2. opis działania bądź zaniechania będącego jej przedmiotem;
  3. sposób w jaki Użytkownik chciałby aby Usługodawca rozpatrzył reklamację;
  4. wszelkie inne informacje, które Użytkownik uważa za istotne.
 4. W ciągu 1 dnia roboczego (który obejmuje każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Malty) przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia zostanie potwierdzone przez Usługodawcę
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika.
 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 15 dni roboczych (które obejmują każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Malty) od daty doręczenia reklamacji Usługodawcy. W tym terminie Usługodawca zaproponuje drogą e-mailową lub za pośrednictwem Serwisu:
  1. rozpatrzenie reklamacji w sposób, w jaki zażądał tego Użytkownik;
  2. odrzucenie reklamacji wraz z podaniem powodów takiej decyzji lub
  3. alternatywne załatwienie reklamacji.
   Jeżeli reklamacja jest bardziej złożona i nie może być rozwiązana w terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania, Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i poda informację o przewidywanym czasie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Po otrzymaniu propozycji określonej powyżej Użytkownik ma 20 dni roboczych (które obejmują każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Malty) na zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji Usługodawcy. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie uważany za wycofanie reklamacji i przyjęcie, że Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z przedmiotem reklamacji. Akceptacja lub odrzucenie propozycji Usługodawcy przez Użytkownika po terminie może być potraktowana przez Usługodawcę jak złożona w terminie.
 8. W przypadku odrzucenia przez Użytkownika propozycji Usługodawcy w terminie 20 dni roboczych (które obejmują każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Malty) Użytkownik uprawniony jest do żądania uzasadnienia odrzucenia – w takim wypadku procedurę opisaną w ust. 2 do 6 stosuje się odpowiednio. Niezłożenie żądania uzasadnienia odrzucenia w ww. terminie będzie uważane za wycofanie reklamacji i przyjęcie, że Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z przedmiotem reklamacji.
 9. Oferta alternatywnego załatwienia reklamacji opisana w ust. 6 pkt (iii) powyżej, stanie się wiążąca dla Użytkownika tylko wtedy, gdy zaakceptuje on jej treść postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Usługodawcę w wyznaczonym terminie. Żadna oferta na podstawie paragrafu 9 nie stanowi jakiegokolwiek uznania przez Usługodawcę jakichkolwiek uchybień lub odpowiedzialności związanych z przedmiotem reklamacji. Każda akceptacja oferty załatwienia reklamacji będzie stanowiła akceptację, że reklamacja zostanie rozwiązana w ustalony sposób, oraz zobowiązanie, że Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z jej tytułu.
 10. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki reklamacja ma być rozwiązana przez Usługodawcę lub jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez Usługodawcę, zgodnie z procedurami wyjaśnionymi powyżej, Użytkownik może skierować reklamację do Office of the Arbiter for Financial Services ustanowionego przez Arbiter for Financial Services Act (Chapter 555 of the laws of Malta), którego dane kontaktowe zostały podane poniżej:
  Adres – Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta
  Numer telefonu – 00356 21249245
  Strona internetowa – http://financialarbiter.org.mt/
  Email – complaint.info@financialarbiter.org.mt

§ 10 Własność intelektualna


 1. Znak towarowy Coindeal stanowi zarejestrowany znak zastrzeżony.
 2. Wszelkie grafiki, animacje, teksty i inne treści, w tym funkcjonalności, rozkład i układ poszczególnych elementów, wykorzystane w Serwisie stanowią utwory i są chronione prawem autorskim.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 11 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług


 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika;
  2. przez Usługodawcę – za wypowiedzeniem składanym w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na to, iż skorzystanie z Usług przed upływem ww. terminu jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług. Okres wypowiedzenia liczony będzie od daty wypłaty przez Użytkownika całości środków znajdujących się na jego Koncie. W przypadku niemożności wypłaty lub zwrotu środków okres ten liczony będzie od ostatniego dnia miesiąca w którym wypowiedzenie zostało złożone.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron Użytkownik ma obowiązek wypłacić wszystkie Środki Pieniężne lub Kryptowaluty dostępne na Koncie Użytkownika. W razie niedochowania tego obowiązku w terminie 10 dni od daty wypowiedzenia, Usługodawca ma prawo zwrócić te środki zgodnie z Regulaminem.
 6. Na żądanie Użytkownika Usługodawca usuwa, w terminie określonym w punkcie 3 powyżej, również wszystkie dotyczące go dane osobowe, z wyłączeniem danych do których przechowywania Usługodawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika.
 7. Wypłata środków przez Użytkownika po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu jest darmowa, bez względu na postanowienia obowiązującej tabeli opłat i cen.
 8. Po złożeniu oświadczenie o wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron, zablokowana zostaje możliwość dokonywania wpłat przez Użytkownika.
 9. W razie wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w związku ze zmianą Regulaminu lub innych warunków świadczenia Usług, w terminie 14 dni od daty publikacji planowanych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wejścia zmian w życie, postanowienia dotychczasowe znajdą zastosowania do końca okresu wypowiedzenia.

§ 12 Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. straty poniesione przez Użytkownika wynikające ze skutecznie zrealizowanych Transakcji;
  2. konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim przez Użytkownika Danych Logowania;
  3. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty Środków Pieniężnych lub Kryptowalut;
  4. skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu, ataki hackerskie (mimo zachowania adekwatnych środków opisanych na Serwisie) itd.;
  5. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Usługodawcy z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 2. W razie sporu Użytkownika z innym Użytkownikiem, Użytkownik zwalnia Usługodawcę oraz usługodawców Usługodawcy z wszelkich roszczeń i żądań naprawienia szkód (faktycznych lub utraconych korzyści) wszelkiego rodzaju wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę i usługodawców Usługodawcy od wszelkich roszczeń oraz naprawić wszelkie szkody (w tym pokryć koszty pomocy prawnej, wszelkich grzywien, opłat lub kary nałożone przez dowolne organy państwowe) wynikające lub związane z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu lub naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 4. Usługodawca ani jego usługodawcy nie odpowiadają wobec Użytkownika za kwoty przekraczające wartości obsługiwane w momencie ich zdeponowania na Koncie przez Użytkownika lub dokonania przez Użytkownika Transakcji.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy oraz jego usługodawców w stosunku do Użytkownika ograniczona jest do wartości danej Transakcji wyrażonej w danej walucie lub Kryptowalucie. Wyłączona jest odpowiedzialność za utracone zyski, a odpowiedzialność za jakiekolwiek inne szkody (rzeczywiste, bezpośrednie, pośrednie, niematerialne, etc.), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa, etc., wynikające z lub związane z uprawnionym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu ograniczona jest do wartości środków przekazanych przez Użytkownika do wykonania danej Transakcji z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
 6. Precyzując ustęp poprzedzający, tytułem przykładu (i bez ograniczania zakresu poprzedniego ustępu): Jeśli Użytkownik twierdzi, że Usługodawca nie wykonał poprawnie transakcji kupna lub sprzedaży, szkody Użytkownika są ograniczone do wartości obsługiwanej przez Serwis waluty będącej przedmiotem Transakcji oraz że Użytkownik nie może odzyskać utraconych zysków, utraconych możliwości biznesowych etc. Jeśli jurysdykcja prawna znajdująca zastosowanie w danej sytuacji nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia utraconych korzyści, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
 7. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że dostęp do Serwisu lub Usług w jakiejkolwiek ich części lub jakichkolwiek zawartych w nich materiałów będzie nieprzerwany, terminowy lub wolny od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Usługodawca w szczególności wyklucza wszelkie domniemane gwarancje dotyczące dostępności Usługi, ich przydatności do określonego celu i ich nienaruszalności. Usługodawca nie składa zapewnień ani gwarancji co do dokładności lub kompletności danych historycznych dotyczących ceny Kryptowalut dostępnych na Serwisie.
 8. Usługodawca podejmie starania, aby żądania dotyczące Transakcji z udziałem rachunków bankowych, kart kredytowych były przetwarzane bez zbędnej zwłoki ale Usługodawca nie składa żadnych zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących czasu potrzebnego na zakończenie przetwarzania takich Transakcji, który jest uzależniony od wielu czynników będących poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz za następstwa działania siły wyższej tj. za wydarzenia będące poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy, do których doszło bez jego winy, włączając w to w szczególności: embargo, ograniczenia rządowe, zamieszki, powstania, wojny lub inne działania wojenne, akty terroru, niepokoje społeczne, rebelie, ataki hakerskie (w tym ataki DDoS, kradzież lub zniszczenie danych), pożary, powodzie, akty wandalizmu lub sabotaż.
  Usługodawca dokłada najwyższej staranności celem zabezpieczenia Serwisu i środków Użytkowników przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. Podjęte środki bezpieczeństwa opisane są w Polityce Bezpieczeństwa, z której treścią Użytkownik się zapoznał i którą akceptuje – uznając podjęte przez Usługodawcę środki bezpieczeństwa za wystarczające.

§ 13 Dane osobowe i Polityka Prywatności


 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz regulacje dotyczące polityki prywatności i cookies zawarte są w Polityce Prywatności publikowanej w Serwisie.

§ 14 Zmiany regulaminu i innych postanowień wiążących użytkowników


 1. Regulamin oraz inne postanowienia wiążące Użytkowników, w tym tabele opłat i cen, mogą ulec zmianie. Zmiana postanowień określonych w zdaniu poprzednim wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu zmienionych postanowień lub poinformowania Użytkowników w formie wiadomości e-mail o zmianie, chyba że Usługodawca wskaże termin dłuższy.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na nowe postanowienia w terminie 14 dni od daty publikacji planowanych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wejścia zmian w życie. Złożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług.
 3. Brak złożenia oświadczenia o braku zgody poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionymi postanowieniami.
 4. Transakcje zlecone przed dniem wejścia w życie zmian realizowane są zgodnie z brzmieniem obowiązującym w dniu zlecenia Transakcji.

§ 15 Postanowienia końcowe


 1. Usługi świadczone zgodnie z Regulaminem świadczone będą na terenie Republiki Malty i podlegać będą jej prawu.
 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nieposiadającym rezydencji na terenie Unii Europejskiej lub Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Tłumaczenia Regulaminu dokonane zostały na zlecenie Usługodawcy dla Użytkowników, z zastrzeżeniem iż w razie rozbieżności wersji językowych wiążąca pozostaje wersja spisana w języku angielskim.

Valid from November 25, 2019

Terms & Conditions Premium account

§ 1 Definicje


 1. W ramach rozporządzeń, następujące pojęcia należy rozumieć następująco:
  1. Do celów niniejszego regulaminu i zasad dla konta Premium, stosuje się definicje zawarte w regulaminie i zasadach.
  2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie i zasadach dla konta Premium, stosuje się postanowienia regulaminu i zasad.

§ 2


 1. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z Usług Premium przez Użytkownika jest posiadanie Konta w Serwisie.

§ 3


 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zakup ograniczonej ilości Kont Premium w tygodniu.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Premium.
 3. Użytkownik może sprawdzić dostępność konta Premium w zakładce “Premium” w menu głównym.

§ 4


 1. Użytkownik może zakupić Konto Premium klikając na zakładkę “Premium” w menu głównym po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Jeżeli Użytkownik kliknie w zakładkę “Premium” przed zalogowaniem się na Konto Użytkownika, zostanie on automatycznie przekierowany na stronę logowania.
 2. Umowa o świadczenie Usług Premium zostaje zawarta po uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika pełnej wymaganej kwoty i zaakceptowaniu przez niego regulaminu i zasad dla konta Premium, Tabeli Opłat i Prowizji lub innych dokumentów, jeżeli ich akceptacja jest wymagana przez Usługodawcę.

§ 5


 1. Cena zakupu konta premium wynosi 199 USD rocznie jako równowartość w BTC. Jeżeli Użytkownik zapłaci więcej niż wynosi kwota określona w zdaniu poprzednim, różnica pomiędzy zapłaconą kwotą a ceną Konta Premium zostanie zwrócona na Konto Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni, a jeżeli nie będzie to możliwe, na portfel, z którego została przelana Waluta kryptograficzna.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności za pomocą różnych metod, w tym szybkiego przelewu BTC za pomocą BitcoinAPI.
 3. Użytkownik może skorzystać z szybkiego przelewu BTC za pomocą BitcoinAPI, zanim przejdzie procedurę weryfikacji konta. W tym przypadku, jeśli Użytkownik nie przejdzie weryfikacji, zostanie mu zwrócona równowartość wpłaconych BTC.

§ 6


 1. Konto Premium pozwala Użytkownikom na dostęp do wszystkich poniższych funkcji:
  1. maker fee 0.25% (zamiast 0.29%),
  2. taker fee 0.35% (zamiast 0.39%),
  3. dostęp do prywatnego kanału telegramowego, gdzie zapytania i propozycje otrzymają szybką pomoc techniczną,
  4. szybka ścieżka obsługi klienta – weryfikacja zostanie umieszczona w pierwszej kolejności w kolejce do dodatkowych menedżerów wsparcia dedykowanych do kont premium,
  5. dostęp do funkcji handlu OTC, która jest dostępna pod linkiem: https://frontend.coindeal.com/otc/otc.html.
  6. przy składaniu zgłoszenia w trybie przyspieszonym dla Kont Premium, propozycje Użytkowników dotyczące nowych funkcji będą traktowane jako priorytetowe,
  7. prywatny chat

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewłaściwym korzystaniem z usług i funkcji opisanych w ust. 1. 1 powyżej, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

§ 7


 1. Cena zakupu konta premium wynosi 199 USD rocznie jako równowartość w BTC.
 2. Konto Premium jest nabywane na okres nie krótszy niż jeden rok.
 3. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług Premium, Umowa o świadczenie Usług nie może zostać wypowiedziana przez Użytkownika do momentu wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usług Premium. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wpłaconą przez niego w BTC kwotę proporcjonalnie do okresu, w którym Konto Premium było aktywne.
 4. Konto Premium wygasa po zapłaceniu za określony czas trwania abonamentu.
 5. Umowa o świadczenie Usług Premium nie może zostać wypowiedziana przez Użytkownika przed upływem okresu, za który została opłacona.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Konto Premium przed upływem opłaconego okresu, jeżeli przewiduje, że nie będzie w stanie świadczyć usług wymienionych w § 6 ust. 2. 1.
 7. Jeżeli podczas lub po weryfikacji Użytkownika przez Usługodawcę okaże się, że Użytkownik przedstawił dokument, który został skradziony, sfałszowany lub podrobiony, Usługodawca zablokuje dostęp do Konta Premium Użytkownika lub usunie go – tj. wypowie Umowę o świadczenie Usług Premium ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Usługodawca nie zwróci Użytkownikowi wpłaconej przez niego kwoty.

Regulamin i zasady

Aktualna i poprzednia wersja Regulaminu i zasad

 • Regulamin i zasady (25.11.2019) – pobierz
 • Regulamin i zasady- Konto Premium (25.11.2019) – pobierz
 • Regulamin i zasady (29.10.2018) – pobierz
 • Regulamin i zasady -Konto Premium (25.02.2019) – pobierz