REGULAMIN SERWISU COINDEAL.COM (29.10.2018)

(obowiązuje od 29.10.2018)

§ 1 Definicje

W ramach Regulaminu poniższe wyrażenia należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady zawierania na odległość umów z lub za pośrednictwem Serwisu Coindeal.com jak również zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca – COINDEAL LIMITED - spółka zarejestrowana w Republice Malty pod numerem C 88465, pod adresem VILLA MALITAH, MEDITERRANEAN STREET, THE VILLAGE, ST. JULIANS STJ 1870, Malta. Numer podatkowy: 999456434, numer VAT: MT 2563-7720;
 3. Kryptowaluta – zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, ani też instrumentem finansowym. Lista Kryptowalut, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis może ulegać zmianom - jej aktualna wersja publikowana będzie na stronach Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek próby korzystania z Usług w walutach cyfrowych, których Serwis nie obsługuje;
 4. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu zarówno Konsument jak i inny podmiot posiadający zdolność do dokonywania czynności prawnych na podstawie innych przepisów;
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową;
 6. Usługa – dostarczanie Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji oraz zawierania Transakcji, a ponadto inne działania Usługodawcy umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu;
 7. Umowa o świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, która określa zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 8. Usunięcie Konta – wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług przez Stronę ze skutkiem natychmiastowym;
 9. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, która znajduje się pod adresem Coindeal.com wraz ze wszystkimi jej podstronami;
 10. Transakcja – umowa sprzedaży Kryptowaluty w zamian za inną Kryptowalutę lub w zamian za Środki Pieniężne zawierana przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, jak również wpłaty i wypłaty dokonywane przez Użytkownika;
 11. Konto – konto Użytkownika, założone na jego zlecenie na podstawie przekazanych przez niego jego danych, stanowiące zbiór danych, przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dotyczący danego Użytkownika oraz zlecanych, wykonywanych Transakcji i zawieranych umów;
 12. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej lub nazwa Użytkownika oraz hasło ustalone przez Użytkownika umożliwiające mu dostęp do Konta;
 13. Środki Pieniężne – waluty tradycyjne, tj. powszechnie uznawane przez rządy państwowe za środki płatnicze. Lista Środków Pieniężnych, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis, może ulegać zmianom - jej aktualna wersja publikowana będzie na stronach Serwisu.

§ 2 Oświadczenia i podstawowe informacje

 1. Usługodawca wskazuje i ostrzega, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych”, których opis znajduje się w Polityce Bezpieczeństwa publikowanej na Serwisie, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę który jest podmiotem prawa Republiki Malty. Usługodawca nie jest zarejestrowaną, regulowaną instytucją finansową podlegającą nadzorowi państwowemu i nie działa poza Republiką Malty.
 3. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Usługodawcę zależeć może od kraju rezydencji Użytkownika. Lista krajów z ograniczonym dostępem do Usług publikowana i aktualizowana będzie w Serwisie.
 4. Ryzyko znaczącego spadku lub utraty wartości Kryptowalut w skutek ich obrotu i przechowywania jest bardzo wysokie. Użytkownik powinien dostosować przedsiębrane ryzyko do swojej sytuacji finansowej.
 5. Warunki przechowywania, zabezpieczenia i dysponowania środkami Użytkownika zdeponowanymi na Koncie określa Polityki Bezpieczeństwa publikowana w Serwisie.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Transakcje wymiany Kryptowalut dokonuje w Serwisie nie z Usługodawcą, a z innymi Użytkownikami Serwisu.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na dostarczeniu Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji i zawierania Transakcji wymiany Kryptowalut.
 2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie z dostępem do Internetu, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Chrome, Mozilla) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz plików Cookies.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian wymogów technicznych i technologicznych koniecznych do korzystania z Serwisu poprzez przekazanie informacji o takiej zmianie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta. Zmiana wymogów technicznych lub technologicznych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Świadczenie Usług następuje wyłącznie na rzecz:
  • osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. takich, które ukończyły 18 rok życia oraz nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo;
  • innych podmiotów prawnych, które posiadają zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Świadczenie Usług następuje odpłatnie. Aktualne zasady i wysokość pobieranych opłat publikowane będą w Serwisie w zakładce „Opłaty i Prowizje”. Użytkownik każdorazowo przed podjęciem czynności od której pobierana jest prowizja będzie o tym informowany. Dla danej czynności obowiązywać będą opłaty i prowizje wiążące Użytkownika w dniu jej dokonania. Zmiany wysokości i zasad pobierania opłat i prowizji dokonywane będę z uwzględnieniem prawa Użytkownika do likwidacji Konta i wypłaty środków na poprzednio obowiązujących warunkach.
 6. Pobieranie opłat i prowizji za świadczone Usługi następuje automatycznie w momencie zlecenia Transakcji ze środków dedykowanych przez Użytkownika na dokonanie Transakcji.

§ 4 Warunki zawarcia Umowy o świadczenie Usług

 1. Jednym z warunków umożliwiających korzystanie z Usług przez Użytkownika jest założenie w Serwisie Konta – w tym celu Użytkownik zobligowany jest m.in. do:
  • wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego, w którym podaje:
   • adres e-mail do którego ma wyłączny dostęp;
   • wybrane przez siebie hasło, zgodne z wymogami Serwisu;
  • zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies, Polityki Bezpieczeństwa, Tabeli Opłat i Prowizji lub innych dokumentów jeśli ich akceptacji wymagać będzie Usługodawca;
  • wejścia w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail;
  • wypełnienia i wysłania formularza danych, w którym Użytkownik podaje zgodnie z prawdą swoje dane, których podania żąda Serwis. W przypadku Kont zakładanych dla innych podmiotów niż osoby fizyczne Użytkownik musi być uprawniony do ich reprezentacji i podaje dane swoje, dane tego podmiotu oraz jego rzeczywistych beneficjentów. Zakres wymaganych danych i dokumentów oraz sposoby weryfikacji ich prawdziwości zależne będą przede wszystkim od brzmienia wiążących Usługodawcę przepisów prawnych i podlegać mogą zmianom wraz ze zmianą przepisów lub sposobu ich stosowania. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do informacji podanych do weryfikacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji manualnej, celem potwierdzenie danych o Użytkowniku.
  • podania kodu, który zostanie wysłany na numer telefonu podany przez Użytkownika;
  • skonfigurowania aplikacji Google Authenticator w sposób określony w Serwisie. Usługodawca oświadcza, iż właścicielem i operatorem Google Authenticator jest podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, za którego działania i zaniechania Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. Konfiguracja aplikacji Google Authenticator odbywać się będzie zgodnie z jej regulaminami i procedurami.
 2. Użytkownik jest obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych przez Usługodawcę. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu rejestracji Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego Konta logując się za pośrednictwem Serwisu z użyciem Danych Logowania.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia osobom trzecim dostępu do Konta oraz Danych Logowania. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim następuje wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 7. Użytkownik jest obowiązany do dokonania aktualizacji danych, które udostępnił Usługodawcy w terminie 3 dni od ich zmiany.
 8. Dane właściciela rachunku bankowego, z którego dokonywane są wpłaty Środków Pieniężnych oraz na który dokonywane są wypłaty Środków Pieniężnych muszą być tożsame z danymi, jakie Użytkownik przekazał Usługodawcy jako aktualne dane osobowe.
 9. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu, ale nie może:
  • podejmować jakichkolwiek interakcji z innymi Użytkownikami, tj. w szczególności nie może zawierać Transakcji;
  • wpłacać i wypłacać Środków Pieniężnych lub Kryptowalut.
 10. W celu podejmowania aktywności opisanych w ust. 9 Użytkownik musi dokonać weryfikacji Konta, tj.:
  • Wypełnić formularz weryfikacyjny poprzez podanie wymaganych w nim danych – zakres wymaganych danych może być zmienny i zależeć będzie przede wszystkim od aktualnie wiążących Usługodawcę przepisów prawnych.
  • Wypełnić procedurę weryfikacji tożsamości i autentyczności podanych danych dokonywaną przez profesjonalny podmiot trzeci, w szczególności w drodze videoweryfikacji dokonywanej na podstawie zdjęć lub materiałów wideo zgodnie z wymogami i procedurami tego podmiotu. Brak zgody użytkownika na dokonanie weryfikacji przez podmiot trzeci wyklucza możliwość korzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej.
  • Przesłać inne wymagane przez Usługodawcę lub podmiot określony w pkt. 2) powyżej skany dokumentów, informacje lub dane.
 11. Usługodawca po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją może odmówić weryfikacji Użytkownika ze względu na niską wiarygodność lub niekompletność podanych przez Użytkownika danych. Usługodawca może w związku z tym zdecydować o czasowym zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub o jego usunięciu – tj. rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Usługodawca wskakuje, iż w każdym czasie za zgodą Użytkownika poddać może Użytkownika lub dokonywane przez niego Transakcje ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena o której mowa w zdaniu poprzedzającym wykonywań może być przez profesjonalny podmiot trzeci. Brak zgody Użytkownika na dokonanie ww. oceny lub na przekazanie danych podmiotowi trzeciemu celem dokonania takiej oceny, stanowi podstawę do wstrzymania lub anulowania Transakcji jak również rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Czas trwania procedury weryfikacji tożsamości i autentyczności podanych danych jak również czas trwania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zależy od działalności podmiotów trzecich i Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za czas ich trwania ani za pozytywny ich rezultat.
 14. Po nieudanej próbie weryfikacji Usługodawca może odmówić ponownej weryfikacji tego samego podmiotu.
 15. Użytkownik ma dostęp i w każdym czasie może zmienić udostępnione przez siebie dane.

§ 5 Warunki świadczenia Usług

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi zysku w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania za pośrednictwem Serwisu żadnych działań naruszających: postanowienia niniejszego Regulaminu, opublikowane na Serwisie wytyczne, polityki Serwisu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek własny, we własnym imieniu i na własną rzecz.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w dobrej wierze, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach w oprogramowaniu Serwisu oraz do powstrzymania od wykorzystania zaobserwowanych błędów w oprogramowaniu Serwisu na niekorzyść Usługodawcy czy innych Użytkowników. Transakcje wykonane z naruszeniem niniejszego ustępu będą anulowane lub cofnięte, a Użytkownikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć wszelkie informacje, materiały i dokumenty, których będzie wymagał od niego Usługodawca w związku z Transakcją. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Usługodawca będzie uprawniony do odmowy realizacji albo wstrzymania realizacji Transakcji.
 6. Usługodawca może żądać od Użytkownika podania dodatkowych danych, przekazania dokumentów lub dokonania dodatkowych procedur weryfikacyjnych pod rygorem zablokowania Konta lub możliwości korzystania z usług opisanych w § 4 ust. 9, również po uprzednim założeniu i weryfikacji Konta, w szczególności ze względu na zmiany w zakresie obowiązujących Usługodawcę regulacji prawnych lub zmianę dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 7. Usługodawca może w dowolnym momencie, według swojego uznania, odmówić założenia Konta lub ograniczyć liczbę Kont, które pojedynczy Użytkownik może założyć i utrzymywać, jeśli Usługodawca poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem podejmowanych lub planowanych działań Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia lub anulowania Transakcji Użytkownika zgodnie z wymogami prawa, w odpowiedzi na wezwanie organów państwowych lub w celu wyegzekwowania ustalonych i opublikowanych w Serwisie limitów transakcji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub cofnięcia wszelkich zakupów, sprzedaży lub wymiany Kryptowalut według własnego uznania, nawet po tym, jak środki zostały pobrane z rachunku (rachunków) Użytkownika w następujących sytuacjach:
  • gdy Usługodawca podejrzewa, że Transakcja wiązać się może (lub istnieje ryzyko że może się wiązać) z procederem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwa lub jakimkolwiek innym przestępstwem;
  • w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub inny nakaz instytucji lub organów państwowych;
  • jeżeli Usługodawca racjonalnie podejrzewa, że transakcja jest wynikiem błędu;
  • jeśli Usługodawca podejrzewa, że Transakcja dokonywana jest z naruszeniem Regulaminu lub innych warunków Transakcji i korzystania z Usług publikowanych w Serwisie;
  • gdy Transakcja dokonywana jest przez rezydenta kraju z aktualnej listy krajów z ograniczonym dostępem do Usług publikowanej w Serwisie.

  W ww. przypadkach Usługodawca nie będzie zobowiązany do przywrócenia zlecenia zakupu, sprzedaży lub zamiany po tej samej cenie lub na takich samych warunkach, jak anulowana Transakcja.

 10. Usługodawca zastrzega prawo do monitorowania, przeglądania, zatrzymywania lub ujawniania podmiotom uprawnionym wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia obowiązujących przepisów prawnych w tym w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 11. Jeśli na Koncie Użytkownika na które nie logował się on przez kolejne 12 miesięcy znajdują się środki, a Usługodawca nie może skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą przekazanych przez Użytkownika danych, Usługodawca ma prawo naliczać w cyklu miesięcznym opłaty tytułem prowadzenia nieużytkowanego Konta, wedle obowiązujących tabel opłat i prowizji, poczynając od 18stego miesiąca od daty ostatniego logowania Użytkownika. Po wyczerpaniu Środków Płatniczych i Kryptowalut na Koncie określonym w zdaniu poprzedzającym, Konto zostanie zlikwidowane.
 12. Zmiana adresu e-mail Użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, oraz przez wzgląd na konieczność należytego stosowania przepisów dotyczących identyfikacji klientów, nastąpić może jedynie w formie pisemnej. Pismo z wnioskiem o zmianę adresu e-mail Użytkownik musi podpisać własnoręcznie i wysłać z placówki pocztowej właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania podane przy rejestracji na adres siedziby Usługodawcy.

§ 6 Transakcje

 1. Dokonanie Transakcji jest możliwe dla Użytkownika, który:
  • dokonał rejestracji i weryfikacji Konta w Serwisie;
  • zalogował się na Konto;
  • dokonał wpłaty Kryptowalut lub Środków Pieniężnych zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie;
  • złożył niebudzącą wątpliwości dyspozycję dokonania Transakcji;
  • dokonana ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nie wskazuje przeciwskazań do realizacji Transakcji.
 2. Czas dzielący moment zlecenia przez Użytkownika wpłaty Kryptowaluty oraz moment ich zaksięgowania w Serwisie jest różny w zależności od rodzaju Kryptowaluty, co nie jest zależne od Usługodawcy.
 3. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji następuje poprzez określenie wszystkich wymaganych parametrów Transakcji, takich w szczególności jak cena i ilość nabywanej czy zbywanej Kryptowaluty.
 4. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji powoduje blokadę środków Użytkownika w stosownej wysokości.
 5. Usługodawca może ograniczyć możliwość dokonywania Transakcji poprzez wprowadzenie lub zmianę minimalnych lub maksymalnych kwot Transakcji dla poszczególnych Środków Pieniężnych lub Kryptowalut. Minimalna wartość pojedynczej Transakcji określana jest i publikowana na Serwisie w Tabeli Opłat i Prowizji.
 6. W żadnym wypadku dokonywana Transakcja nie może przekroczyć wartości posiadanych środków.

§ 7 Wpłaty i wypłaty Środków Pieniężnych i Kryptowalut

 1. Użytkownik może zlecić wypłatę Środków Pieniężnych czy Kryptowalut dostępnych na jego Koncie.
 2. Wypłata Kryptowalut na przyjęte zlecenie Użytkownika nastąpi bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem niż czas realizacji będzie różny w zależności od rodzaju danej Kryptowaluty, co nie jest zależne od Usługodawcy i za co Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Minimalną wartość wpłat i wypłat Środków Pieniężnych i Kryptowalut określa Tabela Opłat i Prowizji publikowana na Serwisie.
 4. Wypłaty Środków Pieniężnych i Kryptowalut realizowane będą jedynie po podaniu przez Użytkownika niezbędnych do tego danych wymaganych przez Usługodawcę, jeśli charakter i cel zleconej Transakcji nie będzie budził wątpliwości.
 5. Wpłaty są księgowane tylko w dni robocze.
 6. Wypłaty realizowane są tylko w dni robocze.
 7. Usługodawca realizuje wypłatę Środków Pieniężnych lub Kryptowalut na rachunki należąca i wskazane przez Użytkownika, z zastrzeżeniem możliwości wstrzymania lub anulowania takiej Transakcji zgodnie z Regulaminem lub gdy wiążące Usługodawcę przepisy tego wymagają.

8 Uprawnienia Usługodawcy w związku z realizacją Transakcji oraz w związku z obsługą Serwisu

 1. Usługodawcy przysługują dodatkowe uprawnienia w razie, gdy poweźmie podejrzenie, iż zlecona przez Użytkownika Transakcja lub jakakolwiek inna aktywność Użytkownika w ramach Serwisu może być związana z popełnieniem przestępstwa, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów:
  • prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika;
  • prawo do usunięcia Konta Użytkownika;
  • prawo do odmowy realizacji Transakcji;
  • prawo do cofnięcia dokonanej Transakcji;
  • prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez zażądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów tożsamości.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zamrożenia Kryptowalut i Środków Pieniężnych Użytkownika jeśli wiążące przepisy prawa zobowiązują Usługodawcę do takiego działania, w szczególności ze względu na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 3. W związku z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych Usług Usługodawcy przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do zawieszenia działalności Serwisu na czas dokonywania aktualizacji oprogramowania lub na czas potrzebny do usunięcia awarii technicznej - jeżeli będzie to w dany wypadku możliwe Usługodawca powiadomi Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem na stronie Serwisu o planowanej przerwie technicznej;
  • prawo do przerwania świadczenia Usług na określonym obszarze geograficznym lub na wszystkich obszarach geograficznych;
  • prawo do wyłączenia wykonywania określonych typów Transakcji (np. wymiana ETH/BTC);
  • prawo do wstrzymania możliwości rejestracji nowych Użytkowników.
 4. Usługodawca może skorzystać z kilku wymienionych w niniejszym paragrafie 8 uprawnień równocześnie.

§ 9 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, w tym z nieprawidłową realizacją Transakcji.
 2. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie, za pośrednictwem Serwisu lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem;
  • opis działania bądź zaniechania będącego jej przedmiotem;
  • sposób w jaki Użytkownik chciałby aby Usługodawca rozpatrzył reklamację;
  • wszelkie inne informacje, które Użytkownik uważa za istotne.
 4. W terminie 14 dni roboczych przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia zostanie potwierdzone przez Usługodawcę
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika.
 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji Usługodawcy. W tym terminie Usługodawca zaproponuje drogą e-mailową lub za pośrednictwem Serwisu: (i) rozpatrzenie reklamacji w sposób, w jaki zażądał tego Użytkownik; (ii) odrzucenie reklamacji wraz z podaniem powodów takiej decyzji lub (iii) alternatywne załatwienie reklamacji.
 7. Po otrzymaniu propozycji określonej powyżej Użytkownik ma 20 dni roboczych na zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji Usługodawcy. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie uważany za wycofanie reklamacji i przyjęcie, że Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z przedmiotem reklamacji. Akceptacja lub odrzucenie propozycji Usługodawcy przez Użytkownika po terminie może być potraktowana przez Usługodawcę jak złożona w terminie.
 8. W przypadku odrzucenia przez Użytkownika propozycji Usługodawcy w terminie 20 dni roboczych Użytkownik uprawniony jest do złożenia uzasadnienia odrzucenia – w takim wypadku procedurę opisaną w ust. 2 do 6 stosuje się odpowiednio. Niezłożenie uzasadnienia odrzucenia w ww. terminie będzie uważane za wycofanie reklamacji i przyjęcie, że Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z przedmiotem reklamacji.
 9. Oferta alternatywnego załatwienia reklamacji opisana w ust. 6 pkt (iii) powyżej, stanie się wiążąca dla Użytkownika tylko wtedy, gdy zaakceptuje on jej treść postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Usługodawcę w wyznaczonym terminie. Żadna oferta na podstawie paragrafu 9 nie stanowi jakiegokolwiek uznania przez Usługodawcę jakichkolwiek uchybień lub odpowiedzialności związanych z przedmiotem reklamacji. Każda akceptacja oferty załatwienia reklamacji będzie stanowiła akceptację, że reklamacja zostanie rozwiązana w ustalony sposób, oraz zobowiązanie, że Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z jej tytułu.

§ 10 Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów i znaków towarowych udostępnionych w Serwisie.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 3. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 11 Warunki rozwiązania Umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana:
  • na żądanie Użytkownika;
  • przez Usługodawcę – w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na to, iż skorzystanie z Usług przed upływem ww. terminu jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron Użytkownik ma obowiązek wskazać Usługodawcy najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu rozwiązania Umowy – na jaki rachunek Usługodawca ma wypłacić Środki Pieniężne lub Kryptowaluty dostępne na Koncie Użytkownika
 6. W razie rozwiązania Umowy i niewskazania przez Użytkownika Usługodawcy danych umożliwiających zgodną z Regulaminem wypłatę Środków Pieniężnych lub Kryptowaluty Usługodawca wezwie Użytkownika do wskazania takich danych w terminie 2 miesięcy. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu stosowane będą opłaty określone w § 5 ust. 11.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w razie gdy:
  • Transakcje zlecane przez Użytkownika uzasadniają podejrzenie ich powiązania z operacją prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub innymi działaniami o charakterze przestępczym;
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub wiążących przepisów prawa.
 8. Na żądanie Użytkownika Usługodawca usuwa również wszystkie dotyczące go dane osobowe z wyłączeniem danych do których przechowywania Usługodawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.

§ 12 Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  • straty poniesione przez Użytkownika wynikające ze skutecznie zrealizowanych Transakcji;
  • konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim przez Użytkownika Danych Logowania;
  • błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty Środków Pieniężnych lub Kryptowalut;
  • skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu, ataki hackerskie (mimo zachowania adekwatnych środków opisanych na Serwisie) itd.;
  • usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Usługodawcy z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 2. W razie sporu Użytkownika z innym Użytkownikiem, Użytkownik zwalnia Usługodawcę oraz usługodawców Usługodawcy z wszelkich roszczeń i żądań naprawienia szkód (faktycznych lub utraconych korzyści) wszelkiego rodzaju wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę i usługodawców Usługodawcy od wszelkich roszczeń oraz naprawić wszelkie szkody (w tym pokryć koszty pomocy prawnej, wszelkich grzywien, opłat lub kary nałożone przez dowolne organy państwowe) wynikające lub związane z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu lub naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 4. Usługodawca ani jego usługodawcy nie odpowiadają wobec Użytkownika za kwoty przekraczające wartości obsługiwane w momencie ich zdeponowania na Koncie przez Użytkownika lub dokonania przez Użytkownika Transakcji.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy oraz jego usługodawców w stosunku do Użytkownika ograniczona jest do wartości danej Transakcji wyrażonej w danej walucie lub Kryptowalucie. Wyłączona jest odpowiedzialność za utracone zyski, a odpowiedzialność za jakiekolwiek inne szkody (rzeczywiste, bezpośrednie, pośrednie, niematerialne, etc.), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa, etc., wynikające z lub związane z uprawnionym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu ograniczona jest do wartości środków przekazanych przez Użytkownika do wykonania danej Transakcji z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
 6. Precyzując ustęp poprzedzający, tytułem przykładu (i bez ograniczania zakresu poprzedniego ustępu): Jeśli Użytkownik twierdzi, że Usługodawca nie wykonał poprawnie transakcji kupna lub sprzedaży, szkody Użytkownika są ograniczone do wartości obsługiwanej przez Serwis waluty będącej przedmiotem Transakcji oraz że Użytkownik nie może odzyskać utraconych zysków, utraconych możliwości biznesowych etc. Jeśli jurysdykcja prawna znajdująca zastosowanie w danej sytuacji nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia utraconych korzyści, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
 7. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że dostęp do Serwisu lub Usług w jakiejkolwiek ich części lub jakichkolwiek zawartych w nich materiałów będzie nieprzerwany, terminowy lub wolny od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Usługodawca w szczególności wyklucza wszelkie domniemane gwarancje dotyczące dostępności Usługi, ich przydatności do określonego celu i ich nienaruszalności.
 8. Usługodawca nie składa zapewnień ani gwarancji co do dokładności lub kompletności danych historycznych dotyczących ceny Kryptowalut dostępnych na Serwisie.
 9. Usługodawca podejmie starania, aby żądania dotyczące Transakcji z udziałem rachunków bankowych, kart kredytowych były przetwarzane bez zbędnej zwłoki ale Usługodawca nie składa żadnych zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących czasu potrzebnego na zakończenie przetwarzania takich Transakcji, który jest uzależniony od wielu czynników będących poza kontrolą Usługodawcy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz za następstwa działania siły wyższej tj. za wydarzenia będące poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy, do których doszło bez jego winy, włączając w to w szczególności: embargo, ograniczenia rządowe, zamieszki, powstania, wojny lub inne działania wojenne, akty terroru, niepokoje społeczne, rebelie, ataki hakerskie (w tym ataki DDoS, kradzież lub zniszczenie danych), pożary, powodzie, akty wandalizmu lub sabotaż.
 11. Usługodawca dokłada najwyższej staranności celem zabezpieczenia Serwisu i środków Użytkowników przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. Podjęte środki bezpieczeństwa opisane są w Polityce Bezpieczeństwa, z której treścią Użytkownik się zapoznał i którą akceptuje – uznając podjęte przez Usługodawcę środki bezpieczeństwa za wystarczające.

§ 13 Dane osobowe i Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz regulacje dotyczące Polityki Prywatności i Cookies zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies Serwisu Coindeal.com publikowanej na Serwisie.

§ 14 Zmiany Regulaminu i innych postanowień wiążących Użytkowników

 1. Regulamin oraz inne postanowienia wiążące Użytkowników, w tym tabele opłat i prowizji, mogą ulec zmianie. Zmiana postanowień określonych w zdaniu poprzednim wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu zmienionych postanowień oraz poinformowania Użytkowników w formie wiadomości e-mail o zmianie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na nowe postanowienia w terminie 7 dni od dnia udostępnienia ich na stronie Serwisu oraz poinformowania Użytkownika o zmianie. Oświadczenie Użytkownik składa za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie. Złożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług.
 3. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionymi postanowieniami.
 4. Transakcje zlecone przed dniem wejścia w życie zmian realizowane są zgodnie z brzmieniem obowiązującym w dniu zlecenia Transakcji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Usługi świadczone zgodnie z Regulaminem świadczone będą na terenie Republiki Malty i podlegać będą jej prawu.
 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nieposiadającym rezydencji na terenie Unii Europejskiej lub Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Tłumaczenia Regulaminu dokonane zostały na zlecenie Usługodawcy dla Użytkowników, z zastrzeżeniem iż w razie rozbieżności wersji językowych wiążąca pozostaje wersja spisana w języku angielskim.

TERMS & CONDITIONS PREMIUM ACCOUNT (25.02.2019)

(Valid from February 25, 2019)

§ 1 Definitions

In the framework of Regulations, the following terms shall be understood as follows:

 1. For the purposes of these TERMS & CONDITIONS - PREMIUM ACCOUNT, the definitions contained in the TERMS & CONDITIONS (29.10.2018) shall apply.
 2. In the scope not covered by the TERMS & CONDITIONS - PREMIUM ACCOUNT, the provisions of the Regulations shall apply.

§ 2

 1. The condition enabling the use of the premium Services by the User is to have an Account on the Website.

§ 3

 1. Service Provider allows Users to purchase limited amount of premium Accounts per week.
 2. Each User can have only one premium Account.
 3. The User can check the availability of the premium Account in the tab ”Coindeal Premium” in the main menu.

§ 4

 1. The User can purchase a premium Account by clicking on the tab ”Coindeal Premium” in the main menu after he logs in to User’s Account. If the User clicks ”Coindeal Premium” before he logs in to User’s Account, User will be automatically redirected to the log-in page.
 2. The premium Service Contract is concluded after the User has made the prior payment of the full required amount and accepted TERMS & CONDITIONS- PREMIUM ACCOUNT, Table of Fees and Commissions or other documents, if their acceptance is required by the Service Provider.

§ 5

 1. The purchase price of the premium Account amounts to USD 199 per year or the equivalent sum in the currency agreed for the contract price. If Users pays more than the amount specified in the previous sentence, the difference between the amount paid and the price of the premium Account will be returned to the Users’ Account no later than within 14 days, or if not possible, to the wallet from where the cryptocurrency, or the bank account from where FIAT currency was transferred from.
 2. Service Provider allows User to make payments using a variety of methods including:
  1. 2.1. available funds or
  2. 2.2. fast BTC transfer using BitcoinAPI.
 3. Service Provider allows User to make payments using a method described in sec. 2 point 2.1 above from March 31 2019.
 4. User may use method described in sec. 2 point 2.1. above, if User:
  1. 4.1. passed the verification procedure successfully,
  2. 4.2. makes payments in the available currencies specified on the Website, including: EUR, USD, PLN,
  3. 4.3. has a sufficient number of credits.
 5. User may use method described in sec. 2 point 2.2. above, before User passes the verification of the Account procedure. In this case, if the User fails verification, the equivalent of paid BTC will be returned. User can choose to pay with converted USD amount to respective amount in BTC at the current BTC price and external system fee.
 6. Changing the currencies referred to in sec. 4 point 4.2. does not constitute an amendment of the TERMS & CONDITIONS - PREMIUM ACCOUNT.

§ 6

 1. Premium Account allows Users to access all of the below features:
  1. 1.1. maker fee 0.25% (instead of 0.3%),
  2. 1.2. taker fee 0.35% (instead of 0.4%),
  3. 1.3. access to private telegram channel where requests and propositions will get a fast track support service,
  4. 1.4. customer support fast track - verification will be placed first in line to additional support managers dedicated to premium accounts,
  5. 1.5. with basic account users can cast 5 votes per day for distinct coins - only once a day for their favorite coin. Once User goes premium, User will be able to vote twice per day for his favorite coin, and all together User Premium can cast 10 votes per day,
  6. 1.6. while submitting a ticket under premium Account fast track, Users proposals on new features will be treated as priority,
  7. 1.7. private chat channel.
 2. Features described in sec. 1 point 1.5 and 1.6 above will be available from March 31 2019.
 3. The User has the right to submit a complaint in connection with improper operation of the services and features described in sec. 1 above, according to the procedure described in Regulations.

§ 7

 1. The purchase price of the premium Account amounts to USD 199 per year or the equivalent sum in the currency agreed for the contract price.
 2. The premium Account is purchased for the period no shorter than one year.
 3. In case of concluding the premium Service Contract, the Service Contract shall not be terminated by the User until the expiry of the premium Service Contract. In the event of termination of the Service Contract by User, Service Provider shall return the amount paid by the User, in BTC or FIAT, proportionally to the period premium Account has been active.
 4. The premium Account expires after the time it was paid for passes.
 5. The premium Service Contract cannot be terminated by the User before the period it has been paid for.
 6. The Service Provider can terminate premium Account before the period it has been paid for, if the Service Provider predicts it will not be able to provide the services enlisted in § 6 sec. 1.
 7. If during or after verification of the User by Service Provider it turns out that User presented a document which is stolen, false, counterfeit or forged, the Service Provider shall block access to the User's premium Account or to delete it – i.e. terminate the premium Service Contract with immediate effect. In such case Service Provider shall not return the amount paid by the User.

DOWNLOAD PDF DOWNLOAD PDF FOR TERMS & CONDITIONS (29.10.2018)
DOWNLOAD PDF DOWNLOAD PDF FOR TERMS & CONDITIONS - PREMIUM ACCOUNT (25.02.2019)