Polityka prywatności

(obowiązuje od 29.10.2018 r.)

Drogi Użytkowniku,
Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszej giełdy było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twojej rejestracji i korzystania z giełdy.

Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i dlaczego, oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszej giełdy funkcjonującej pod adresem www.coindeal.com, którą w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy po prostu „Serwisem”. Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

I. Informacje ogólne dotyczące Polityki Prywatności
II. Kto jest administratorem, a kto inspektorem twoich danych osobowych
III. Jak i dlaczego zbieramy twoje dane
IV. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane
V. Jakie są konsekwencje niepodania nam danych osobowych
VI. Które z Twoich danych i w jaki sposób udostępniamy innym podmiotom
VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane
VIII. Twoje prawa
IX. Profilowanie
X. Pliki Cookies
XI. Jak zabezpieczamy Twoje dane
XII. Procedura zmian Polityki Prywatności


I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim wyjaśnienie Ci dlaczego potrzebujemy wszystkich informacji których od Ciebie wymagamy, wskazanie jakie dokładnie dane zbieramy, jakie w związku z tym masz prawa oraz przekazanie Ci wszystkich informacji których podania wymaga m.in. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej również „RODO”.
 2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM, A KTO INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest COINDEAL LIMITED [zwana dalej również: Administratorem] - spółka zarejestrowana w Republice Malty pod adresem VILLA MALITAH, MEDITERRANEAN STREET, THE VILLAGE, ST. JULIANS STJ 1870; zarejestrowana pod numerem C 88465, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 999456434, numer VAT: MT 2563-7720.
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się listownie pisząc na adres podany powyżej, za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem support@coindeal.com lub wysyłając wiadomość w zakładce „contact” na stronie Serwisu.
 3. Celem staranniejszego dbania o Twoje dane powołaliśmy również Inspektora Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić mailowo, na adres: dpo@coindeal.com.

III. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

 1. Odwiedzanie i korzystanie z naszego Serwisu w związku z jego specyfiką wiąże się z koniecznością pobrania od Ciebie Twoich danych osobowych. Wszystkie Twoje dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy ich pobieraniu lub w niniejszej Polityce Prywatności. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych dokładnie opisaliśmy w dziale IV Polityki Prywatności.
 2. Gdy korzystasz z naszej giełdy zbieramy i przetwarzamy dane, które podajesz nam bezpośrednio przy zakładaniu i weryfikacji swojego konta w naszym Serwisie (są to te dane, które wpisujesz na podanych przez nas formularzach i te zawarte w przesłanych nam dokumentach) oraz te, które generujesz korzystając z usług oferowanych przez nasz Serwis (np. zawieranie transakcji kupna/ sprzedaże, składanie ofert sprzedaży itp.).
 3. Musimy zbierać tak szeroki zakres informacji nie tylko by móc „technicznie” świadczyć Ci nasze usługi ale również m.in. by wypełnić wiążące nas przepisy prawne dotyczące obowiązku identyfikacji klienta, monitowania, zwalczania i szacowania ryzyk nadużyć finansowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Dlatego też jeśli nie podasz żądanych w toku rejestracji i weryfikacji danych, lub gdy dane te okażą się nieprawdziwe albo wniesiesz sprzeciw co do ich przetwarzania, nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci naszych usług.
 4. Ze względu na wyżej opisane obowiązki, celem weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie danych oraz oceny ryzyka nadużyć finansowych, monitorujemy również twoją historię transakcji analizując przebieg, volumen, walutę i rodzaj wykonywanych transakcji.
 5. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z dodatkowo oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane które zebraliśmy w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: usługa Newslettera, konkursy, wysyłanie wiadomości informacyjnych itp.
 6. Podczas Twojej wizyty w naszym Serwisie pewne dane o Twojej aktywności na Serwisie będą zbierane automatycznie. W ten sposób zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje – celem opracowywania danych statystycznych dla optymalizacji świadczonych usług, w tym wyświetlania treści zgodnych z Twoimi preferencjami.
 7. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą Serwisu, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
 8. Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że udostępnione zostały nam dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas bez zbędnej zwłoki usuniemy je.

IV. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 1. By móc przetwarzać Twoje dane każdorazowo musimy być do tego uprawnieniu (zgodnie z Polityką Prywatności i RODO) na jednej z następujących podstaw prawnych:
  1. Twoja zgoda – w zakresie wynikającym z tej zgody;
  2. zawarta między nami umowa (dotycząca prowadzenia konta na naszym Serwisie, wykonania transakcji kupna/ sprzedaży, rozliczeń, wysyłania Newslettera, mailingu) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;
  3. obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania wiążących nas przepisów;
  4. nasz prawnie uzasadniony interes (chyba że nadrzędny charakter wobec naszych interesów będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności).
 2. W zakresie w którym przetwarzanie dokonywane jest na podstawie Twojej zgody, podane przez Ciebie dane wykorzystujemy tylko do celów objętych twoją zgodą. Na tej podstawie realizować będziemy przede wszystkim kampanie informacyjne i marketingowe. Pamiętaj, iż w każdym momencie możesz zmienić zdanie i swoją zgodę cofnąć – wystarczy napisać do nas e-mail.
 3. Twoje dane przetwarzać będziemy również celem realizacji zwartej z Tobą umowy (przede wszystkim zawartej w skutek rejestracji i akceptacji Regulaminu umowy o prowadzenie konta na naszym Serwisie) by w sposób należyty móc świadczyć usługi z których chcesz skorzystać.
 4. Twoje dane będziemy musieli również przetwarzać z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których np. musimy przechowywać dane wynikające z dokonanych transakcji ze względów rozliczeniowo-podatkowych; jak również sytuacje gdy jesteśmy zobligowani do weryfikacji i analizy twoich danych (w tym Twoich działań podejmowanych na Serwisie) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 5. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli jest to konieczne na uprawniony wniosek organów ścigania lub organów regulacyjnych, pod których kompetencje podlegamy.
 6. Na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.

V. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA NAM TWOICH DANYCH?

 1. W przypadku rejestracji i weryfikacji konta przetwarzamy tylko te dane, bez których zawarta z Tobą umowa nie może zostać wykonana ze względów „technicznych” albo ze względów prawnych. Niepodanie nam wymaganych danych spowoduje, że nie będziemy mogli założyć ani prowadzić Ci konta, a tym bardziej wykonywać w jego ramach transakcji.
 2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody o którą prosimy (lub ją cofniesz) wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

VI. KTÓRE Z TWOICH DANYCH I W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INNYM PODMIOTOM?

 1. Każdorazowo przekazanie Twoich danych osobowych dokonywane jest w zakresie określonym jedną z podstaw wskazanych w dziale IV powyżej. Oznacza to że Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. by:
  1. wysyłać wiadomości, na otrzymywanie których wyraziłeś zgodę – w ten sposób powierzamy twoje dane podmiotom zajmującym się wysyłaniem mailingu oraz wiadomości sms;
  2. prowadzić Twoje konto zgodnie z Regulaminem – na tej podstawie np. Twoje zlecenie wpłaty bądź wypłaty środków wymaga powierzenia Twoich danych bankowi gdzie one się znajdują;
  3. wypełnić wiążące nas obowiązki prawne – na tej podstawie przekazujemy elementy Twoich danych księgowości, podmiotom dokonującym procedur weryfikacji autentyczności dokumentów które nam przekazałeś celem identyfikacji, podmiotom dokonującym oceny ryzyk nadużyć finansowych;
  4. realizować nasz prawnie uzasadniony interes – na tej podstawie przekazujemy część Twoich danych np. do firmy Google celem zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników na naszym Serwisie.
 2. Zawsze przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania danej czynności lub zadania i tylko na czas potrzebny do ich realizacji, nic ponad to.
 3. Zgodnie z powyższym Twoje dane osobowe udostępniamy:
  1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
  2. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych do których jesteśmy uprawnieni - będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
  3. podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, księgowość, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, podmioty sektora Compliance;
  4. organom publicznym, na ich uprawnione żądanie, jak organy nadzoru finansowego, podatkowe, organy ścigania.
 4. Powierzając Twoje dane dbamy o to by podmioty z którymi współpracujemy zapewniały wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych by zapewnić należyte zabezpieczenie i ochronę przekazywanych danych oraz by przetwarzały je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO.
 5. To że czasami powierzamy przetwarzanie niektórych Twoich danych podmiotom trzecim nie oznacza że tracimy nad nimi kontrolę. W stosunku do tych danych za naszym pośrednictwem wciąż możesz wykonywać swoje prawa określone w niniejszej Polityce Prywatności, a my pilnujemy by wykorzystane były one zgodnie z prawem i tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie tym podmiotom powierzyliśmy.
 6. Niektóre z podmiotów z których usług korzystamy, mają ulokowane serwery poza granicami Malty, jednakże w każdym przypadku znajdują się one na terenie Państw należących do Unii Europejskiej i zgodnie z Unijnymi przepisami zapewniają należytą ich ochronę.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

 1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
 2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
  1. twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);
  2. konieczność realizacji umowy – to okres ten trwa dopóki wiązać będzie zawarta umowa;
  3. obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
 3. Tytułem przykładu:
  1. dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia;
  2. dane podane do wysyłki Newslettera lub innego mailingu przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na ich dostarczanie;
  3. jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie - Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody;
 4. Bez względu na powyższe, przechowywanie Twoich danych, w zakresie w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w momencie gdy tego od nas zażądasz (o czym szerzej w dziale VIII poniżej). /li>
 5. W związku z tym, iż nasze usługi podlegają m.in. regulacjom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jesteśmy na podstawie jej przepisów zobowiązani do przechowywania przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia z Tobą stosunków gospodarczych (tj. od ostatecznego zamknięcia i rozliczenia konta) m.in.:
  1. kopii dokumentów i informacji uzyskanych w związku z procedurą weryfikacji Twojej tożsamości;
  2. kopii dokumentów i informacji będących podstawą oceny ryzyka nadużyć finansowych w związku z dokonywanymi przez Ciebie transakcjami;
  3. dowodów potwierdzających transakcje i rejestrów transakcji, koniecznych do identyfikacji transakcji.
 6. Okres przechowywania Twoich danych wymagane przez prawo mogą ulec zmianie wraz ze zmianą obowiązujących przepisów prawa.
 7. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożlwiający przypisanie tych danych do Twojej osoby.

VIII. TWOJE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:
  1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych – zarówno tych które nam udostępniłeś, a które przetwarzamy, jak i tych które powstały w toku naszej współpracy (np. historia transakcji);
  2. prawo żądania niezwłocznego sprostowania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe;
  3. prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  4. prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);– w takim wypadku bez zbędnej zwłoki usuniemy Twoje dane (z zastrzeżeniem że zostawimy te dane które musimy zachować zgodnie z przepisami prawa);
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
  6. prawo do otrzymania danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  8. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;
  9. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Oświadczanie o skorzystaniu z któregokolwiek ze swoich praw możesz złożyć w dowolnej formie, jednak będzie najlepiej jak w tej sprawie prześlesz nam maila. Drogą mailową prześlemy Ci, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia.
 4. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.
 5. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.
 6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. U nas na Malcie jest to:
  • Commissioner for the Protection of Personal Data, Adres biura: Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, Telefon: (+356) 2328 7100, Email: idpc.info@idpc.org.mt

IX. PROFILOWANIE

 1. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania osoby, której dane dotyczą.
 2. Na naszym Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twoje działania na Serwisie, by ocenić możliwość oferowania Ci naszych usług. Nasze profilowanie sprowadza się do dwóch aspektów:
  1. ustalenia Twoich preferencji i zapotrzebowania celem lepszego dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb;
  2. weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie informacji i szacowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu celem wykonania obowiązków nałożonych na nas powołaną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
 3. Na podstawie dokonanego profilowania, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami szacowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oceniamy, jakie transakcje zlecone przez Ciebie możemy zrealizować i jakie informacje jesteśmy zmuszeni od Ciebie uzyskać celem wywiązania się z obowiązku dochowania należytej staranności przy zapobieganiu nadużyć finansowych zgodnie z powołaną Dyrektywą. Proces ten dokonywany jest w przeważającej części automatycznie, jednakże zawsze nadzór nad nim sprawują nasi pracownicy lub podmioty zewnętrzne z sektora Compliance.

X. PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
  1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu;
  3. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki składania ofert sprzedaży z uwagi na niezapamiętywanie danych podczas kolejnych kroków składania oferty).
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. W tym celu korzystamy z usług podmiotów trzecich. Przetwarzane przez te podmioty dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

XI. Jak zabezpieczamy Twoje dane.

 1. Twoje Dane przechowujemy, wykorzystujemy i przekazujemy w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 2. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoje informacje nie zostaną utracone, wykorzystane lub zmienione. Nasze środki bezpieczeństwa danych obejmują między innymi: skanowanie PCI, szyfrowanie, pseudonimizację, tworzenie kopii zapasowych danych, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności wykorzystywanych środków bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu do danych wewnętrznych oraz ścisłe fizyczne kontrole dostępu do budynków i plików.
 3. Dostęp do danych przetwarzanych przez nas realizowany jest za pośrednictwem wewnętrznej sieci, zabezpieczonej naszymi certyfikatami i kluczami wyłączając tym samym dostęp osób trzecich „z zewnątrz” jak i „naszych” osób nieuprawnionych.
 4. Na potrzeby zabezpieczenia Twoich danych opracowaliśmy i wciąż udoskonalamy nasz własny autorski skrypt szyfrujący dane.
 5. Gdy przechowujemy Twoje dane na serwerach wewnętrznych, robimy to wykorzystując jedynie te podmioty które gwarantują bezpieczeństwo oferowanej infrastruktury (certyfikacja PCI-DSS, certyfikacja ISO/IEC 27001, atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II, etc.), cieszą się dobrą opinią, a z ich usług korzystają inne podmioty przetwarzające dane osobowe o szczególnym znaczeniu. Z tego też względu wykorzystywane przez nas serwery znajdują się w kilku miejscach w Europie (żaden z nich nie znajduje się na Malcie).
 6. Bez względu na powyższe pamiętaj proszę, że niemożliwe jest zagwarantowanie w 100% bezpiecznej transmisji danych przez Internet ani metody elektronicznego przechowywania danych. W związku z tym prosimy abyś również podejmował należyte środki ostrożności w celu ochrony własnych danych osobowych. Jeśli podejrzewasz, że twoje dane osobowe zostały naruszone, w szczególności ujawnione zostały informacje o koncie lub haśle natychmiast skontaktuj się z nami.

XII. PROCEDURA ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasze usługi będą z czasem ulegać zmianom wraz z ich dostosowywaniem do zidentyfikowanego zapotrzebowaniem oraz zmianą naszych możliwości działania. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania prawne związane ze świadczeniem oferowanych przez nas usług. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na Twój adres mailowy.

DOWNLOAD PDF